Verktyg

Inför en utvecklingsinsats kan vi vid behov använda oss av olika analysverktyg som grund för fortsatta insatser. Ett par exempel på de verktyg vi använder är:

- TPI, Team Pro Inventory.
Våra konsulter har licens att mäta teameffektivitet med hjälp av självskattningsinstrumentet TPI, TeamPro Inventory. TPI mäter beteendeprocesser som i hög grad påverkar ett teams effektivitet, både avseende arbetshälsa, trivsel och prestationer. Vi har med framgång tillsammans med ledningsgrupper använt TPI som underlag för utveckling av ledningsteamet och för uppföljning/utvärdering av utvecklingsinsatsens resultat. Med TPI-rapporten som underlag kan våra konsulter leda er ledningsgrupp igenom en så kallad  Team Pro workshop. Detta utgör som regel en av flera olika delar i en utvecklingsprocess.

- Lead Forward och TLI
För att än mer stödja och främja ledarutveckling har vi utbildat och certifierat oss i TLI (Transformerande Ledarskapsinventorium för ledarfeedback) och - som första konsulter i Sverige - även feedbackverktyget Lead Forward.  

Både TLI och Lead Forward har sin bas i den så kallade Full Range Leadership Model (FRLM), vilket är den ledarskapsmodell som har särklassigt starkast vetenskaplig evidensbas.

Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger dig som ledare en nulägesbild av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Lead forward har ett framåtriktat fokus där innehållet utgörs av de ledarskapsbeteenden (transformerande ledarskap) i FLRM som visats ha positiva effekter på medarbetares motivation, prestationer och välmående. I Lead forward får du som ledare goda möjligheter att identifiera dina utvecklingsområden och aktiviteter som kan bidra till din utveckling.

Ett alternativ till leadforward är TLI, som ger också feedback på ledarbeteenden och utgör ett underlag för att upprätta konkreta aktiviteter för utveckling. I TLI gör du som ledare en egen skattning att jämföra med dina medarbetares och eventuellt din chefs skattning. TLI kan med fördel användas för att identifiera utvecklingsområden för chefer i en organisation och utgöra en grund för fokus vid utbildning och träning av ledare.Login